יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
שבת פרשת 'ואתחנן', משה אוסף את ישראל וחוזר בפניהם על עשרת הדיברות (שבפרשת יתרו בספר שמות). הוא מצווה אותם לשמור עליהם ועל שאר המצוות.יצירה ובסופה חידה. איך זה קשור לפרשה???

אוספים בחצר אבנים חלקות, כמו לוחות קטנים, כאלו שאפשר לכתוב עליהם. בוחרים זוג לוחות וכותבים עליו את עשרת הדיברות, על הלוח הראשון כותבים: אנוכי יילא יהיהלא תשאזכור אתכבד אתלוח שני:לא תרצחלא תנאףלא תגנובלא תענהלא תחמוד להכנת היצירה של לוחות הברית צריך טושים שניתן לכתוב איתם על אבנים. בסיום אפשר להעמיד על הר שהכנתם במיוחד (מחול אדמה ואבנים). בהצלחה רבהשבת שלום