יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
פתרו את החידה וכתבו את הפתרון כתגובה לכתבה.

בעיירה קטנה קיימים שישה רחובות עם כבישים סלולים לנסיעה.כל הרחובות ישרים, והתנועה בכל אחד מהם חד- סטרית. (בכיוון אחד בלבד)כל אחד מששת הרחובות מקביל לשניים מהרחובות וחוצה את שלושת האחרים.התנועה ברחובות מקבילים הסמוכים זה לזה נעה בכיוונים מנוגדים.ידוע כי: א. רחוב פרץ ורחוב רמז חותכים זה את זה.ב. רחוב אבן ורחוב קפלן מקבילים זה לזה.ג. ברחובות רמז וזמיר זורמת התנועה באותו הכיוון.ד. ברחוב מנדל זורמת התנועה דרומה.ה. בשניים מהרחובות זורמת התנועה מזרחה. שאלות:1. איזה מזוגות הרחובות המוזכרים למעלה חותכים זה את זה?2. באיזה כיוון זורמת התנועה ברחוב רמז?בהצלחה!